Wednesday, August 31, 2011

ცინიკოსი ხარ ცხოვრებავ!!

დღეს 31 აგვისტოა. ბოლო დღეა ზაფხულის..გული არ მწყდება პირიქით..გუშინ ისევ ვიყავი კარსონასთან სახელოსნოში დათუჩა და ბავშვები ვნახე.მომავალზე ხატავენ ნახატს.კონკურსია რაღაც :) ძალიან მომენატრა მათთან ყოფნა..რას აღარ მივცემდი ოღონდ ისევ მათთან ერთად ვხატავდე..ისეთი მხიარულები და თბილები არიან..დათუჩა განსაკუთრებით..სულ თბილად მექცევა.როცა მკითხა ახალი ნამუშევრები ხომ არაფერი გაქვსო - არა მეთქი ვუპასუხე და მეჩხუბა.რა მექნა ?! მეშინოდა რო ვერ დავხატავდი.ძალიან მეჩხუბა..უნდა დახატო ხატვას თავი არ დაანებოო. იცოდე თუ დამჭირდა ყოველდღე დაგირეკავ და შეგახსენებო..მერე ისიც მითხრა ერთად დავხატოთ არ გინდაო?: )არც კი ვიცოდი რა უნდა მეთქვა.
არ მინდოდა წყენოდა რამე  ჩემს გამო და დავთანხმდი.თუმცა არ ვიცი როგორ უნდა ვხატო მასთან ერთად..ძნელია, გამიჭირდება ალაბთ..რაღაც იდეა დაებადა გამოფენასთან დაკავშირებით, ჩემი დიდი ხნის სურვილია უკვე ოცნებად მექცა ,თუმცა იმას ვერ წარმოვიდგენდი რომ დათუჩასთან ერთად შეიძლება ნახატები გამოვფინო..ძალიან ირონისტია ეს  ცხვორება ცინიკოსია ცინიკოსი,ყოველთვის ასე დამცინის და ცინიკურად მექცევა..მაგრამ რაც არის არის.
თავს ძალას დავატან..რასაც ვგრძნობ იმას დავხატავ..სრულიად სისულელეც რომ იყოს მაინც დავხატავ..ძველებურად მინდა დავხატო...აი ისე ის ფერები რომ მშლიდა ჭკუიდან..მაგრამ ვიცი ვ არაა ადვილი, მეშინია საკუთარ მესთან ისევ შეჯახება..მაგრამ  დავხატავ!!

Monday, August 29, 2011

Jay Khan "Nackt" - Video 2011


ძალინ მომეწონა, რაღაც პროტესტს გამოთქვავენ ,რაღაცის თქმა უნდათ.მართალია გერმანული არ ვიცი მაგრამ გაივგე რომ Nackt შიშველს ნიშნავს .მიდნა ავღნიშნო რომ ეს მარტო გარეგნული სიშისვლე არაა,მაგრამ უმრავლესობამ როგორც წესი უკუღმა გაიგო..შინაგან სიშიშვლეზეა ლაპარაკი ,სულიერი სიშიშვლეა ნაჩვენები, პროტესტი რაღაცის მიმართ
მოკლედ ძალინ მომეწონა..ყველაზე სასაცილო ისაა ვინც ეს კლიპი ნახა უმრავლესობა ხაზს უსმევს ადამიანის სიშიშვლეს, ესეც უბრალოდ ერთი მხრიდან რომ უყურებენ ყველაფერს იმის გამოა....მოკლედ ნაკლებად მაინტერესებს ვისთვისაა ეს სისულელე და გოიმობა და ვისთვის საინტრესო
მთავარი ისაა რომ ადამიანებს შეუძლიათ, პროტესტი გამოხატონ სხვადასხვა გზით, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც პროტესტი სამართლიანია და ეს ხალხის გამოძახილია სიმღერით, გარკვეული ქცევებით თუნდაც გაშიშვლებით,მე მაგალითად ჩემს შინაგან პროტესტს ხატვით გადმოვცემ და სულ არ მაინტერესებს სხვების აზრი.კრიტიკოსები ყოლველთვის იქნებიან და საჭიროცაა მე თუ მკითხავთ.
მე არ ვხატავ სხვებისთვის, იმიტომ რომ სხვების სალაპარაკო თემა იყოს, ან იმიტომ რომ ამით სახელი გავიკეთო.. ვხატავ უბრალოდ იმიტომ რომ ეს მე მსიამოვნებს ..ერთგვარი ენაა, რომლითაც ველაპარაკები საზოგადოებას..მოკლედ მომეწონა ეს კლიპი ძალიან : )))და ჩემი აზრიც გამოვთქვი ამის შესახებ და ყველაზე მეტად რაც მახარებს ისაა ,რომ დაკონსერვებული საზოგადოების თვალით არვუყურებ ამ სამყაროს.და ჩემი დამოუკიდებელი აზრი გამაჩნია,სრულიად თავისუფლად შემიძლია მისი გამოხატვა ყოვლეგვარი ყალბი სტერეოტიპების გარეშე..
მოკლედ შეაფასეთ, დარწმუნებული ვარ მოგეწონებათ .
P.s აუცილებლობას არ წარმოადგენს ყველას მოწონება დაიმსახუროს :)))))არცაა საჭირო.

Tuesday, August 16, 2011

მერე რა, რომ ოცნებები ხშირად არ სრულდება, მაინც ვინატრებ..
-Cai Tu yava?

A-anu romeli miyvars?

-xo.viTamaSoT, erTxel me gkiTxav, erTxel Sen..siyvaruli Tu milioni dolari?

-kai ..rasac mkiTxav Senc mpasuxob da mec.kai?

-ara

-ki

-kai , kai midi daiwye.     

-Sen daiwye.

-marjvena fexi Tu marcxena xeli?

-kai exla :||

-baWia Tu zazuna?

-zazuna baWia..baWia zazuna…baWia  : ))  

Tuesday, August 9, 2011

სახელოსნო ჩემი კარსონა და დათუჩა - a years ago

dRes cota movisevdiane didi xnis unaxavi Cemi karsona(gurami) da daTuCa(gigi) vnaxe..(orive zedmeti saxeli iman daarqva xoda CemTvisac didi xania ukve  karsona da DdaTuCa arian)
 gana imitom var ase isini rom vnaxe piriqiT suleliviT mixaroda ubralod saxelosnoSi amovyavi Tavi sabolood da..)rogor momnatrebia iqauroba..imaze metad vindre megona..daTuCas unda Sevxvedrodi, magram rogroc yovelTvis davagviane da mivwere adi da amovalTqo..:))).isev iseTi iyo yvelaferi irgvliv. liftSic ki vcade marto Sesvla, magram ver gavbede adre masTan erTad ar meSinoda xolme, magram dRes marto viyavi..Tumca ukve marto siarulsac SeveCvie,xoda Semdegze marto avaWri sul bolo sarTulze :))
 rogroc adre,Cumad davakakune  karebze(gegoneba vinme majarimebda) Tu SeiZlebaTqo vikiTxe, mere daTuCa davinaxe gamovida..rogor gaizarda, isev iseTi sayvareli gamoxedva aqvs : )))Cavexute, mere Cemi buTxuzela karsonac gamovida da imasac Cavebskveni  mTeli arsebiT..rogor miyvars Cemi yvela-feria!!sul yvela feri..

Secvlila iqauroba :)))kedlebi SeTeTrebulia, fanjrebic gamoucvliaT..aRaraa is xis yavisferi kraskiT gadaRebili fanjrebi gasul zafxuls, rom veyrdnobodi da Cai-bulks mivirTmevdi. ucbad gamaxsenda meore sarTulze asasvleli kibis TavSi ,rom mivajRapneT kedelze..daaxloebiT aseTi raRac iyo : aq iyvnen nino ioseliani da...)) ar minda Segnebulad dasaxeleba misi saxelis da gvaris! damburZgla TeTr kedlebs rom vuyurebdi..!! magram isev iseTi Tbili iyo iqaurooba..am jerad me karsona da  daTuCa viyaviT))))

mere visaubreT, awmyosa da momavalze kidev kargi warsuls ar SevxebivarT:))Cemi naxatic vnaxe rasac vxatav..Zalian moewona, magram cota meCxuba :)))raRac SemamCnia etyoba, magas ras gamoapareb..iqaurobas mTlad gulgrilad ver Sevxedavdi da gamomiWira rodemde unda iyo aseTi daZabulio..mebuzRuna mokled. samoTxis Citi xar ,romelic galiaSi SeSinebuli ziso.(vgiJdebi ,sigiJemde miyvars da ravqna es kaci) erTxelac galiidan gamomiSveben da agar viqnebi SeSinebuliTqo, mec ar davayovne :))))karsonas magrad Cavexute da me da daTuCa wamovediT..gzaSi imdeni ibuzRuna CemTan wamodio gexvewebio damiyolia da wavedi daTuCasTan..kai iyo..erTi mulwiki manaxa    "boroti me"    ..bevri vixaliseT :))))) civi sazamTroc mivirTvi, ugemrielesi keqsi da mere wamovediT gaCerebisken me da daTuCa.Cems ganuyrel 51-Si Camsva da  saxlisken..:))))xoda gzaSi movisevdiane...mizezTa gamo!!magram karsona da daTuCa xo vnaxe:*:*Zalian gamixarda,miyvars es xalxi gulSi , gulSi miyvars.

Saturday, August 6, 2011

დროს როცა უნდა თოვს
ai mec Camovedi..kai iyo zRvasTan erTad gaTeneba da daRameba JCemi pirobac Sevasrule,ar miRalatia tradiciisTvis, CavuTqvi survili da rac Zali da Rone mqonda Sors visrole qvaJlamazi iyo wels zRva,iseTi saSiSi da gaborotebuli ara rogroc 3 wlis win..ufro kargi megobrebi gavxdiT..Cemi sisuste gamovamJRavne da napirTan roca talRebs veTamaSebodi Cemi fexebiT an vijeqi da im dausrulebel wertils gavyurebdi Cumad vuyvebodi xolme zRvas imas rac gulSi iyo..mokled mere nostalgia momawva,saSinlad momenatra Tbilisis quCebi saSinlad,ucbad gaCndnen sayvareli kadrebi Cemi cxovrebidan..yvela is adamiani, romelbic am patara guliT miyvars..xoda gavwvebodi kenWebze Tvalebs davxuCavdi da Cndebodnen kadrebi..Cndebodnen da mere isev qrebodnen, mere gavaxeldi Tvalebs da ca damyurebda, TiTqos maxsenebda rom warsuli iyo es kadrebi da aRar ganmeordeboda, ramdenjerme jiutad davxuWe Tvalebi armindoda im lamazi kadrebis mere marto cisferi ca SerCenoda Cems Tvalebs..mara rasizam..rac mTavaria ai iq gulSi imxela boqlomi adevs am kadrebs veravin gaxsnis da wamarTmevs..asea!!es iyos sul rac mindoda meTqva..Sors visrole qva Sooorsss..imedia..!!